Historia Łarpi
Germany.png
deutsch

VII wiek

początki istnienia osady słowiańskiej nad Łarpią, o czym świadczy znalezione cmentarzysko, a także inne przedmioty z okresu wczesnego średniowiecza (rejon Mścięcino).

IX wiek

osadnictwo nadrzeczne związane z epoką tzw. grupy osad patriarchalnych (stanowiący związek genetyczny jej mieszkańców).

X wiek

osada nad rzeką Łarpią pełni funkcję strażniczo-ostrzegawczą (ma strategiczne usytuowanie na grząskim podłożu przy wyspie Polickie Łąki i rozlewisku Łarpi).

początki XI wieku

zmiana usytuowania i charakteru osadnictwa nadłarpiańskiego. Przeniesienie osady z rejonu Ościęcina w rejon Police-rynek.

1260 r.

nadanie praw miejskich osadzie Police wraz z rozszerzeniem przywilejów w zakresie gospodarki wodnej na Łarpi i Odrze.

1338 r.

zagospodarowanie polderów dorzecza Łarpi przez Heninnga von Steinbeck pod uprawę i suszarnie chmielu.

XIV wiek

zagospodarowanie nabrzeży rzeki Łarpi przez tworzenie placów składowych dla towarów: drewna, karpiny, zboża i wapna. Wybudowano nad rzeką bramę miejską – Brzmi Wodną zwaną Drzewo.

XV wiek

konieczność ładowania towarów na większe łodzie i barki spowodowało wybudowanie nabrzeża Rollwerk, pogłębiono koryto rzeki oraz zbudowano zwodzony most.

1716 r.

zajęcie i przekształcenie na cele wojskowe portu handlowego na Łarpi przez wojska rosyjskie. Sytuacja została powtórzona w roku 1720 przez wojska pruskie.

XIX wiek

wprowadzenie na Łarpi regularnej żeglugi statków wycieczkowych „Delfin” i „Salamandra” w związku z rozwojem Mścięcina jako kurortu. Nad Łarpią wybudowano: stocznię rzeczną, cegielnię, farbiarnię i zakłady ceramiczne (w związku z dużym zapotrzebowaniem na wodę).

koniec XIX wieku

oddanie do użytku ulicy dojazdowej „An der Larpe” łączącej przystań statków wycieczkowych ze stacja kolejową w Ościęcinie. Rozebrano zabudowę drewnianą i zastąpiono ją budynkami z cegły.

początek XX wieku

powstanie na nabrzeżu nowych zakładów szkutniczych budujących metalowe łodzie i kutry rybackie. Uruchomiono regularną linie rejsów parostatku Pölitz zawijającego do Trzebieży, Wolina, Świnoujścia i Szczecina.

1909 r.

oddano do użytku wodociągi i kanalizację wraz z oczyszczalnią ścieków przy ul. Dębowej.

1909, 1913 r.

wielkie powodzie w mieście Police spowodowane wylaniem Łapi i Odry. Przyczyniło się to do rozebrania starego, zwodzonego, drewnianego mostu i zastąpienie go stalowym.

1912-1914 r.

budowa nowej stoczni rzecznej nad Łarpią.

1936 r.

oddano do użytku prom pasażersko-towarowy „Randow” pływający na trasie Police – Święta – Stepnica.

1940 r.

w miejscu ujścia Łarpi do Domiąży próbowano zakotwiczyć statek Bremerhaven, który jednak przeholowano kilkaset metrów dalej, tworząc na nim więzienie dla 1000 jeńców, głównie Polaków pracujących w fabryce benzyny syntetycznej „Hydrierwerke”.

1945 r.

utworzenie Enklawy Polickiej. Port na Karpi stał się bazą przeładunkową demontowanej przez Rosjan fabryki „Hydrierwerke”.

3.07.1998 r.

oddanie do użytku ułożonego rurociągu tłocznego z przepompowni ścieków przy ul. Dębowej do oczyszczalni ścieków Zakładów Chemicznych „Police” SA, co przyczyniło się do poprawy jakości wód Łarpi.

7.05.2002 r.

powstanie Stowarzyszenia Ekologicznego „Łarpia” w Policach. Rozpoczęcie działań na rzecz oczyszczenia Łarpi oraz edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży z gminy Police.

2004 r.

rozpoczęcie z inicjatywy Stowarzyszenia Ekologicznego „Łarpia” w Policach oraz Akademii Rolniczej w Szczecinie cyklu prac badawczych określających bioróżnorodność organizmów występujących w Łarpi, stopień jej zanieczyszczenia oraz możliwości zagospodarowania wyspy Polickie Łąki.

2010 r.

750 rocznica nadania praw miejskich Policom.


Wiesław Gaweł

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License