Statut Stowarzyszenia Ekologicznego ŁARPIA

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie Ekologiczne „ŁARPIA” w Policach zwane w dalszych postanowieniach Statutu „Stowarzyszeniem” jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§ 2

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Polska, a siedzibą Police.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą i uczestniczyć w spółkach.
 3. Działalność, o której mowa w pkt. 2 Stowarzyszenie prowadzi nie zarobkowo w celu realizacji swoich zadań.
 4. Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego w ramach Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r.

§ 3

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków.

§ 3a

 1. Stowarzyszenie może tworzyć specjalistyczne kluby.
 2. Kluby nie posiadają osobowości prawnej – są jednostkami organizacyjnymi stowarzyszenia.
 3. Zasady tworzenia i funkcjonowania klubów określa regulamin zatwierdzony uchwałą zarządu stowarzyszenia.

§ 4


Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez właściwe organy administracji państwowej.

Rozdział 2

Cele i środki

§ 5

Celem szczególnym Stowarzyszenia jest podjęcie działań mających doprowadzenie do oczyszczenia rzeki Łarpii oraz zagospodarowanie terenów znajdujących się w jej pobliżu.

Ponadto celem Stowarzyszenia jest:

 • prowadzenie edukacji ekologicznej,
 • promowanie żeglarstwa, kajakarstwa, wędkarstwa, sportów motorowodnych oraz innych rodzajów czynnej rekreacji,
 • podejmowanie działań na rzecz ochrony zwierząt i roślin, środowiska naturalnego oraz walorów krajobrazowych,
 • promowanie terenów przy rzece Łarpii jako miejsca wypoczynku,
 • podejmowanie zadań publicznych, o której mowa jest w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego,
 • uczestniczenie jako strona w postępowaniach dotyczących lokalizacji obiektów, które mogą mieć wpływ na zanieczyszczenie środowiska lub zmianę walorów krajobrazowych, podejmowanie działań w przypadku niszczenia przyrody oraz środowiska naturalnego przez podmioty korzystające ze środowiska.

§ 6


Cele określone w § 5 Stowarzyszenie realizuje przez:

 • organizowanie spotkań członków dla wspólnego omówienia aktualnego stanu, planów, trudności i osiągnięć w zakresie ochrony środowiska danej jednostki,
 • inicjowanie wspólnych przedsięwzięć prowadzących do zapobiegania, ograniczania bądź likwidacji szkodliwych wpływów na środowisko powstające w wyniku podstawowej działalności,
 • współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej szczególnie z Wydziałami Ochrony Środowiska,
 • organizowanie konkursów na temat kształtowania i ochrony środowiska regionu,
 • zbieranie, przetwarzanie, gromadzenie, powielanie, publikowanie informacji naukowo-technicznej i ekonomicznej dotyczących wybranych zagadnień związanych z ochroną środowiska,
 • organizowanie i współudział w sympozjach, konferencjach naukowo–technicznych, wystawach i pokazach,
 • organizowanie i współudział w organizowaniu szkoleń, spotkań prowadzących do realizacji celów stowarzyszenia,
 • inicjowanie i organizowanie skutecznych działań członków Stowarzyszenia na rzecz ochrony wód powierzchniowych, morza, powietrza i zieleni,
 • współkształtowanie opinii publicznej w zakresie potrzeb zachowania równowagi ekologicznej środowiska człowieka,
 • opiniowanie przedsięwzięć organizacyjno-technicznych dotyczących kształtowania i ochrony środowiska regionu,
 • inspirowanie prac studialnych naukowo-badawczych prowadzących do realizacji celu Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie współpracuje z organizacjami zagranicznymi zajmującymi się problematyką ochrony środowiska.


Rozdział 3

Członkostwo

§ 7


Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 1. Zwyczajnych.
 2. Wspierających.
 3. Honorowych.

§ 8


Członkiem zwyczajnym może być osoba pełnoletnia, która pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnianie celów Stowarzyszenia i złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia. Członek Stowarzyszenia musi spełniać wymogi określone w ustawie o stowarzyszeniach.

§ 9

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna.
 2. Postanowienia w § 8 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 10

 1. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia.
 2. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków.

§ 11

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  1. Czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia,
  2. Korzystać z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia,
  3. Zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia.
 2. Członkom wspierającym i honorowym przysługują uprawnienia członków zwyczajnych wymienione w ust. 1 pkt. 2 i 3.

§ 12


Członkowie są obowiązani:
#Aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia.
 1. Przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 2. Regularnie opłacać składkę członkowską.

§ 13


Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:
 1. rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu,
 2. wykluczenie przez Zarząd:
  1. za działalność sprzeczną ze Statutem, regulaminami oraz uchwałami Stowarzyszenia,
  2. za nieusprawiedliwione uchylanie się od udziału w pracach Stowarzyszenia,
  3. za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez jeden rok,
  4. na pisemny umotywowany wniosek, co najmniej 10 członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych w lit. a) i b),
  5. z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,
 3. śmierć członka.

§ 13 a


Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków, na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zebrania. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział 4

Władze Stowarzyszenia

§ 14

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

§ 15

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 16


Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
 1. Uchwalenie programu działalności.
 2. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej.
 3. Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną i Członków.
 4. Wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej.
 5. Wybór Prezesa Zarządu.
 6. Uchwalenie zmian Statutu.
 7. Uchwalenie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia.
 8. Ustalenie wysokości składek członkowskich.
 9. Podejmowanie uchwał w sprawach rozwiązania Stowarzyszenia.
 10. Podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania.
 11. Podjęcie uchwały o rozwiązania Stowarzyszenia.

§ 17

 1. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd, co najmniej raz na rok.
 2. O terminie Walnego Zebrania wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd zawiadamia członków, co najmniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia Zebrania.

§ 18

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane:
  1. Na podstawie uchwały Zarządu,
  2. Na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  3. Na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
 2. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie 3-ch miesięcy od dnia otrzymania żądania (wniosku) lub podjęcia uchwały.

§ 19


W Walnym Zebraniu udział biorą:
 1. Z głosem decydującym członkowie Stowarzyszenia.
 2. Z głosem doradczym osoby zaproszone.

§ 20

 1. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków, jeżeli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
 2. Zawiadomienie o terminie Walnego Zebrania wysyła się lub doręcza za pokwitowaniem.

Uchwały Walnego Zebrania, podjęte w drugim terminie są prawomocne bez względu na liczbę obecnych.

Rozdział 5

Zarząd

§ 21

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z: prezesa, wiceprezesa, skarbnika, sekretarza i członków zarządu w liczbie do 3, wybieranych na czteroletnią kadencje. Podziału funkcji za wyjątkiem funkcji Prezesa dokonują członkowie zarządu w formie uchwały.
 2. Zarząd może dokooptować do swojego składu nowych członków na miejsce członka skreślonego w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu Zarządu, za wyjątkiem Prezesa.
 3. Decyzja Zarządu o dokooptowaniu wymaga zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

§ 22


Do zakresu działania Zarządu należy:
 1. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
 2. Ustalanie planów działalności i budżetu Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania.
 3. Podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Stowarzyszenia.
 4. Zwoływanie Walnych Zebrań Stowarzyszenia.
 5. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
 6. Podejmowanie uchwał w sprawach Stowarzyszenia nie należących do właściwości innych władz.
 7. Inicjowanie i prowadzenie innych prac wynikających z postanowień statutu.

§ 23

 1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa lub 2 członków Zarządu w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 1/2 liczby członków.

§ 24


Organizację i tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.
Komisja Rewizyjna

§ 25

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i wybiera z pośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego.
 3. Postanowienie § 21 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej spełniają wymogi art.20 ust.6 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r.

§ 26


Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
 1. Kontrola całokształtu działalności statutowej, a w szczególności gospodarki finansowej stowarzyszenia.
 2. Kontrola opłacania składek członkowskich.
 3. Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu członków wraz z oceną działalności i wnioskami, dotyczącymi udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 4. Przedstawienie Zarządowi wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia.

§ 27

 1. Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia odbywa się, co najmniej raz w roku.
 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 1/2 liczby członków komisji.

Rozdział 6

Majątek

§ 28


Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości i fundusze.

Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

 • wpływy z wpisowego i składek członkowskich,
 • wpływy z działalności statutowej,
 • dotacje i wpływy z wpłat 1% podatku, o którym mowa w art.27 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r.,
 • zapisy i darowizny.

§ 29


Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala Zarząd.

§ 30


Oświadczenia w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają dwie osoby: Prezes i Wiceprezes lub Prezes i Skarbnik lub Prezes i Sekretarz lub Wiceprezes i Skarbnik lub Wiceprezes i Sekretarz.

W pozostałych sprawach Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Prezesa lub przez Wiceprezesa.

Dotyczy to także postępowań przed organami państwowymi i samorządowymi. W powyższych ramach Zarząd może ustanowić dla poszczególnego rodzaju spraw wiążący sposób reprezentowania Stowarzyszenia w tym reprezentację łączną przez parę osób Stowarzyszenia.

§ 31


Wszelkie postanowienia władz Stowarzyszenia zmierzające do uszczuplenia majątku Stowarzyszenia wymagają zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.

Rozdział 7

Zmiana Statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia

§ 32

 1. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.
 2. W razie podjęcia przez Walne Zebranie członków uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną.
 3. Uchwała Walnego Zebrania członków o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia wymaga zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License