VIII Walne Zebranie Stowarzyszenia Ekologicznego ŁARPIA

W dniu 03 listopada 2014 roku odbyło się VIII Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Ekologicznego Łarpia w Policach. Zebranie otworzył Prezes Wiesław Gaweł, który przywitał wszystkich uczestników spotkania. W dalszej części wybrano Przewodniczącego Zebrania - Przemysława Biegusa a Protokólanta - Małgorzatę Najmark.

0.JPG
1.JPG

Po podjęciu uchwały o ustaleniu porządku obrad głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Przemysław Biegus, który w swoim wystąpieniu bardzo pozytywnie ocenił działalność Stowarzyszenia za miniony okres sprawozdawczy. Po nim sprawozdanie z pracy SE Łarpia za okres 2.12.2013 - 2.11.204 roku przedstawił Prezes Zarządu Wiesław Gaweł. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

2.JPG
3.JPG
4.JPG

Po sprawozdaniu Prezesa wybrano Komisję Skrutacyjną w składzie: Małgorzata Witukiewicz i Andrzej Helak. Po jej ukonstytuowaniu przystąpiono do wyboru Prezesa Stowarzyszenia na kolejną kadencję. W wyniku tajnego głosowania został nim ponownie Wiesław Gaweł.

5.JPG
6.JPG

W dalszej części zebrania podjęto uchwałę o ilości członków zarządu. Decyzją zebranych zmniejszono ilość członków zarządu z siedmiu na pięć osób. Następnie przystąpiono do wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej. Po tajnym głosowaniu nastąpiło ukonstytuowanie się Zarządu, który w nowej kadencji będzie pracował w następującym składzie: Wiesław Gaweł - Prezes, Stanisław Wolny - Wiceprezes, Małgorzata Najmark - Sekretarz, Helena Pilarska - Skarbnik, Grażyna Krupowies - Członek Zarządu. Ukonstytuowała się również Komisja Rewizyjna: Przemysław Biegus - Przewodniczący, Józef Jawny - Zastępca, Wojciech Wiśniewski - Członek.

7.JPG

W dalszej części zebrania, w dyskusji zebrani przejawiali troskę o jakość prowadzonych prac na rzece Łarpia i Przesącińska Struga. Dużo mówiono o zakresie prac przy budowie przystani dla potrzeb naszego Stowarzyszenia, o zaangażowaniu i wkładzie pracy poszczególnych członków. Zwrócono uwagę na zmodyfikowanie zakresu akcji Sprzątania Świata i Dnia Ziemi. Zebranie zamknął Prezes Wiesław Gaweł zaprosił wszystkich na najbliższe imprezy turystyczno-krajoznawcze.

8.JPG
9.JPG
10.JPG

(wgaw)
(adalbert)
(anhel)
(snowicki)
(micolski)

Pliki do pobrania:

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA EKOLOGICZNEGO „ŁARPIA” W POLICACH ZA OKRES KADENCJI 2.12.2013 - 3.11.2014 r. SPRAWOZDANIE_2014.pdf

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License