X Walne Zebranie SE "Łarpia"

W poniedziałek, 5 grudnia 2016 roku odbyło się X Walne Zebranie Stowarzyszenia Ekologicznego "Łarpia". Prezes SE "Łarpia" przywitał wszystkich przybyłych i poprosił o powstanie by symboliczną "minutą ciszy" uczcić pamięć dwóch naszych zmarłych członków Wiesława Mikołajczyka i Zbigniewa Szyrwiela. W dalszej części Zebrania zaproponował na Przewodniczącego Zebrania - Grażynę Krupowies, a na Protokólanta Małgosię Najmark. Zebrani jednogłośnie przyjęli obie kandydatury. Po tej części przewodnictwo w obradach przejęła Grażyna Krupowies, która odczytała Porządek Obrad, i zebrani przyjęli również jednogłośnie.

1.JPG

Kolejnym punktem Zebrania było wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - Przemysława Biegusa, który pozytywnie ocenił działalność Zarządu w kadencji 9.11.2015 - 5.12.2016 r.

2.JPG

W dalszej części obrad Sprawozdanie Zarządu za wspomniany okres przedstawił Prezes Wiesław Gaweł, a Skarbnik - Helena Pilarska poinformowała o stanie finansów Stowarzyszenia. Ponownie głos zabrała Przewodnicząca Zebrania, która zaproponowała w punkcie - podjęcie uchwał - odczytanie projektu Regulaminu Stanicy Wodnej SE "Łarpia" im. Wiesława Mikołajczyka. Zebrani wysłuchali tekstu Regulaminu i 28 głosami "za" i 2 głosami "wstrzymującymi się" przyjęli go w formie uchwały. Regulamin Stanicy przy ul. Dębowej będzie obowiązywał od dnia 5 grudnia 2016 r. Następnie o głos poprosił Prezes Stowarzyszenia, który przedstawił projekt Planu Imprez na rok 2017, zaznaczając, że może on ulec niewielkim zmianom po uzgodnieniu ze współpracującymi z SE "Łarpia" innymi organizacjami zarówno polskimi jak i niemieckimi.

3.JPG
4.JPG
5.JPG

W dalszej części Zebrania wywiązała się dyskusja, w trakcie której wyłoniono kilka wniosków i tak: 1). wystąpić do RZGW "Wody Polskie" aby przy planowaniu kolejnych prac na rzece Łarpia usunąć materiał, który naniosła rzeczka Siedliczanka i Przesącińska Struga. 2). Wystąpić do Zarządu Gminy Police i Zarządu Powiatu Polickiego o zaangażowanie i pomoc w spowodowaniu procesu oczyszczenia Łarpi. 3). Zobowiązać Zarząd SE "Łarpia" do nawiązania współpracy programowej z Telewizją Regionalną "Pomerania". 4). nawiązać współpracę z OSiR-em i KU "Bras" w sprawie wspólnego sprzątania Łarpi w trakcie imprez Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata. 5). zorganizować spotkanie z Burmistrzem i Komendantem Zakładowej Straży Pożarnej w sprawie zagospodarowania działki po południowej stronie mostu przy ul. Dębowej. 6). wystąpić ze społeczną petycją do Marszałka Województwa i Radnych Sejmiku Wojewódzkiego w sprawie rewitalizacji rzeki Łarpia. Po dyskusji w ramach zakończenia Zebrania Prezes Stowarzyszenia zaprosił wszystkich na polanę za Szkołę nr 8, w sobotę 10 grudnia 2016 na imprezę pod hasłem "Mikołaj Zwierzętom".

6.JPG
7.JPG

(wgaw)
(adalbert)
(micolski)

Pliki do pobrania:

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA EKOLOGICZNEGO „ŁARPIA” W POLICACH ZA OKRES KADENCJI 9.11.2015 - 9.12.2016 r. sprawozdanie_2016

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License