XI Walne Zebranie Stowarzyszenia Ekologicznego „Łarpia” Police

W dniu 07.11.2018 r. w sali polickiego MOK-u odbyło się już jedenaste w historii Stowarzyszenia Walne Zebranie sprawozdawcze. Zebranie otworzył Prezes Wiesław Gaweł, który przywitał wszystkich uczestników spotkania. W dalszej części wybrano na Przewodniczącego Zebrania Przemysława Biegusa a na Protokólanta Małgorzatę Najmark. Przemek przedstawił porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie. Ponownie głos zabrał Przemysław Biegus jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i przedstawił Sprawozdanie Komisji oceniając pozytywnie działalność Stowarzyszenia za ostatni okres sprawozdawczy. Po nim sprawozdanie za okres 03.11.2014 – 07.11.2018 r. przedstawił Prezes SE „Łarpia” Wiesław Gaweł. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. Po sprawozdaniu Prezesa wybrano Komisję Skrutacyjna w składzie: Ewa Ignaszak i Joanna Kołodziejska. Po jej ukonstytuowaniu przystąpiono do wyboru Prezesa Stowarzyszenia na kolejną kadencję. W wyniku głosowania ponownie został nim Wiesław Gaweł. W dalszej części zebrania podjęto uchwałę, że Zarząd nadal będzie pracował w pięcioosobowym składzie. Po czym przystąpiono do wyboru Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Po tajnym głosowaniu nastąpiło ukonstytuowanie się Zarządu, który w nowej kadencji będzie pracował w następującym składzie: Wiesław Gaweł - Prezes, Józef Jawny - Wiceprezes, Ewa Iganaszak - Sekretarz, Małgorzata Najmark - Skarbnik, Andrzej Helak - Członrek Zarządu. Ukonstytuowała się Komisja Rewizyjna: Przemysław Biegus - Przewodniczący, Anna Rubaj-Fiedziuszko - Wiceprzewodniczący, Agnieszka Górska - Członek Komisji. W dyskusji zebrani przejawiali troskę o jakość i terminowość prowadzonych prac konserwacyjnych na rzece Łarpia, współpracy z nową instytucją "Wody Polskie", o stanie polickich mostów, które utrudniają prowadzenie turystyki wodnej, a także o przeanalizowanie sytuacji w świetle strategii w tym zakresie na lata następne. Nie zabrakło tez dyskusji na temat dalszych prac na Stanicy Wodnej przy ul. Dębowej. Zebranie zamknął jego Przewodniczący - Przemysław Biegus.

1.JPG
2.JPG
3.JPG
4.JPG

(wgaw)
(adalbert)
(micolski)

Pliki do pobrania:

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA EKOLOGICZNEGO „ŁARPIA” W POLICACH ZA OKRES KADENCJI 9.11.2015 - 9.12.2016 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2016 - 2018 .doc

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License