Walne Zebranie SE "Łarpia"

9 listopada 2010 r. w polickiej kawiarni Art. Cafe odbyło się czwarte w historii Stowarzyszenia Walne Zebranie, które podsumowało naszą działalność za okres od 18.01.2005 do 9.11.2010. r.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Zebrania Przemysław Biegus, który przedstawił porządek obrad i poprosił Wiesława Gawła o zaprezentowanie sprawozdanie z działalności w minionej kadencji.

1.JPG

Z przedstawionego materiału wynikało, że praca Stowarzyszenia skupiła się głównie na edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży. Wprowadzona została koncepcja kształcenia i wychowywania społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego zgodnie z hasłem "myśleć globalnie, działać lokalnie".

Działalność edukacyjna w SE "Łarpia" prowadzona była w ramach wielu akcji, jak choćby Dzień Ziemi czy Sprzątanie Świata, budowa i montowanie na drzewach ptasich domków w ramach corocznych imprez "Każdy Ptaszek ma Swój Daszek".

Istotnym działaniem było poznawanie środowiska wodnego rzeki Łarpi poprzez organizację wypraw kajakowych, łodziowych czy pontonowych, w trakcie których oczyszczane były fragmenty rzeki niedostępne z lądu.
Ważnym działaniem było promowanie środowiska otaczającego rzekę w ramach wycieczek pieszych i rowerowych, które organizowane były w soboty lub w niedziele, przynajmniej trzy razy w miesiącu.

W minionym okresie przeprowadzono również 58 zebrań-pogadanek, na których omawiano sprawy bieżące związane z pracą Stowarzyszenia. Wydawany jest też comiesięczny Biuletyn Informacyjny, którego ukazało się już 66 numerów. Na stronie internetowej: www.samarama.wikidot.com, w zakładce ŁARPIA zamieszczane są wszelkie informacje dot. Stowarzyszenia.

Przez całą kadencję Stowarzyszenie współpracowało z Wydziałem Ochrony Środowiska oraz z Wydziałem Oświaty i Kultury UG Police a także z Rezerwatem Ornitologicznym Świdwie, Natur und Leben Am Stettiner Haff, PZW Police, PKC "Sama Rama", klubem Kajakowym "Alchemik" , Cedyńskim i Chojeńskim Klubami Rowerowymi, Kreisgruppe "Oderhaff" z Eggesin czy OsiR w Policach.

Podjęte próby rewitalizacji rzeki Łarpi póki co nie mają szerszego wymiaru. Nawiązano kontakty z właścicielem rzeki Urzędem Marszałkowskim i ZWGWiM w Szczecinie a konkretnie z dyr. Tomaszem Płowensem i mimo deklaracji ze strony tych instytucji o rozpoczęciu robót w II połowie 2010 r. żadnych efektów nie widać.

2.JPG

Zarząd wspólnie z projektantem Lesławem Kalińskim pracował nad Koncepcją Zagospodarowania Brzegów Łarpi, według którego to projektu ma być tworzone nabrzeże od mostu na ul. Goleniowskiej na północ w kierunku przystani klubu Bras.
W dalszej części Zebrania dokonano wyboru Prezesa Stowarzyszenia, którym został jego dotychczasowy Wiceprezes Wiesław Gaweł. Następnie wybrano Zarząd w składzie: Michał Olszewski - Wiceprezes, Małgorzata Najmark - Sekretarz, Helena Pilarska - Skarbnik. Członkami Zarządu zostali Jerzy Dembski, Dariusz Nowicki i Stanisław Wolny.

3.JPG

Od lewej: Dariusz Nowicki, Wiesław Gaweł, Stanisław Wolny, Helena Pilarska, Małgorzata Najmark, Michał Olszewski, Jerzy Dembski


Wybrano również Komisję Rewizyjną, której Przewodniczącym został Przemysław Biegus, Zastępcą - Grażyna Krupowies i Członkiem – Stanisław Dzieszuk.

W dyskusji zaprezentowano program działania do końca bieżącego roku oraz kilka propozycji na rok 2011. Dyskusja zamknęła kolejne ważne wydarzenie w życiu Stowarzyszenia.


(wgaw)

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License